ITA 2567

O01_โครงสร้าง

O02_ข้อมูลผู้บริหาร

O03_อำนาจหน้าที่

O04_ข้อมูลการติดต่อ

O05_ข่าวประชาสัมพันธ์

O06_Q&A

O07_แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O08_แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O09_รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10_คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11_คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12_ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13_E-Service

O14_รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15_ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16_ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17_รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18_แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19_รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20_ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21_การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26_ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27_การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28_รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29_รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30_การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31_รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32_แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35_รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน