รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.PDF
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf
พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf
พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf
พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf
พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF
พรบ.-สภาครู.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf
พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF